licėjaus alumni

GDPR

INFORMACIJA APIE TAI, KAIP ASOCIACIJA “LICĖJAUS ALUMNI” RENKA, SAUGO IR NAUDOJA INFORMACIJĄ APIE JUS

Burdami Licėjaus Alumni bendruomenę ir padėdami licėjui rūpinamės Jūsų informacijos apsauga. Asociacija “Licėjaus Alumni” laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR*) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Šiame puslapyje galite rasti detalesnę informaciją. Jei turite klausimų, parašykite LA Tarybai.

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime atsakome į svarbiausius klausimus apie tai, kaip asociacija “Licėjaus Alumni” renka, naudoja ir saugo informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors kitų klausimų arba bet kuri šios informacijos dalis yra neaiški, Licėjaus Alumni Taryba gali Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia Asociaciją “Licėjaus Alumni”.

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?
Asociacijos pavadinimas: Asociacija “Licėjaus Alumni”
Įmonės kodas: 300678192
Adresas: Žemynos g. 10-77, LT-06129 Vilnius
El. pašto adresas: info@licejausalumni.lt
3. Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes siekiame:

 • padėti Vilniaus licėjaus alumnams plėsti profesinių ir laisvalaikio pažinčių ratą Vilniaus licėjaus alumnų tarpe (BDAR 6 str., 1 d. f p.);
 • informuoti apie Licėjaus Alumni asociacijos iniciatyvas ir renginius ir suteikti žinias apie naujienas, susijusias su Vilniaus licėjumi (BDAR 6 str., 1 d. a p.).

Šių tikslų siekdami mes renkame, naudojame ir saugome tik tikslų siekimui būtiną informaciją apie Jus. Detalesnę informaciją galite rasti lentelėje, pridėtoje prie šio pranešimo.

4. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Šiuo metu neprašome Jūsų pateikti jokios papildomos informacijos. Informacijos, kurią saugome apie Jus, tipus ir datas, iki kada informaciją saugome, galite rasti šio puslapio apačioje.

5. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

Licėjaus laidą (mokyklos baigimo metus) ir el. pašto adresą – iš licėjaus administracijos.

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • Jūs davėte tam sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.);
 • Jūsų informacija yra reikalinga mūsų teisėtam interesui, konkrečiai (GDPR 6 str. 1 d. f p.):
  • burti Vilniaus licėjaus Alumni bendruomenę ir padėti Vilniaus licėjui žiniomis ir kitais resursais;
  • tvarkomi tik vidurinį išsilavinimą įgijusių ir bent metus Vilniaus licėjuje besimokiusių arba mokytojavusių asmenų duomenys.
7. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Ne.

8. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

Ne. Vienintelis atvejis, kai skirtingus alumnus gali pasiekti skirtinga Asociacijos informacija – skirtingų laidų alumnams pritaikytos aktualiausios socialinių tinklų žinutės.

9. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

Jūsų informaciją pasiekti gali tik asociacijos Tarybos, Licėjaus Alumni Stipendijos koordinavimo komandos nariai ir asociacijos informacinių technologijų ir teisinių paslaugų tiekėjai.

10. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės** ribų?

Asociacija naudojasi tik EEA ir JAV bendrovių pagalba (Google Drive, Dropbox).

** Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

11. Kokios mano teisės?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome parašyti LA Tarybai, kaip nurodyta šio pranešimo 13 punkte. Atkreipkite dėmesį, jog žemiau nurodytoms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų asociacijoje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą asociaciją;
 • Atšaukti sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
12. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Jūsų informaciją saugome:

Informacija Laikas, kurį informacija saugoma
Licėjaus laida (mokyklos baigimo metai) 50 metų
El. pašto adresas 30 metų
Jei pateikėte: LinkedIn profilio nuoroda 20 metų
Jei pateikėte: Tel. nr. 15 metų
13. Kaip Jūs galite man padėti su duomenų apsauga ir saugojimu susijusiais klausimais?

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, prašome kreiptis el. paštu info@licejausalumni.lt.

* 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)